Friends & Family Pass Programı Katılım Koşulları

Madde 1 - Taraflar

a) “Sağlayıcı” ya da “Partymag”

  • Ticaret Unvanı: PARTY MAG ORGANİZASYON VE BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. 
  • Adresi: Esentepe Mah. Talat Paşa Cad. No:5/1 Şişli / İSTANBUL 34394
  • Telefon: 0850 490 00 08
  • Eposta: info@partymag.org
  • MERSİS No: 0722079718600001

b) “Katılımcı” Partymag’in sağladığı Friends & Family Pass Programı’na katılım gösteren kişidir.

c) Partymag ve Katılımcı, tek başlarına “Taraf”; birlikte “Taraflar” olarak da anılabileceklerdir.

Madde 2 - Koşulların Konusu ve Kapsamı

a) Friends & Family Pass Programı Katılım Koşulları’nın (“Koşullar”) konusu, Partymag tarafından Alıcı’nın Friends & Family Pass Programı’na (“Program”) kabulü ile buna ilişkin olarak Tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.

Madde 3 - Programın Konusu ve Katılım Koşulları

a) Programın konusu, Partymag’in düzenlediği konser, parti, dans topluluğu gibi aktivitelerde (“Etkinlik”), Katılımcıya belirli bir ücret karşılığında çeşitli menfaatler sağlanmasıdır. Söz konusu menfaatlere örnek olarak Etkinlik için giriş ücreti ödememe, Etkinlik girişinde önceliğe sahip ve sadece Katılımcılara özel bir giriş sırasına dahil olma veya sahne arkasına girebilme gibi çeşitli imkanlar bulunabilir. Program sadece Partymag’in düzenlediği Etkinliklerde geçerli olup üçüncü kişiler tarafından düzenlenen etkinliklerde geçerli değildir.

b) Partymag, sağlanacak menfaatleri ve Katılımcıdan talep edilecek ücretleri çeşitlendirerek Programı alt gruplara ayırabilir (örneğin Normal Pass ve Backstage Pass gibi). Söz konusu alt gruplar ile bunların ücretleri www.partymag.org adlı internet sitesinden görülebilir. Partymag ayrıca Katılımcıya sağlanacak menfaatleri tek taraflı olarak ücretsiz şekilde genişletme ya da Program süresini ücretsiz olarak uzatma hakkına sahip olup bu tür durumları Katılımcıya bildirecektir. Bahse konu internet sitesi ile bildirimler işbu Koşulların ayrılmaz bir parçasını teşkil edecektir.

c) Programa katılım ödemesi, Partymag tarafından; Partymag’in kendi takdirine göre sunduğu seçeneklerden (tek bir ödeme tipi de sunulabilir) birisinin Katılımcı tarafından seçilmesi ile tahsil edilir.

d) Programa katılmak isteyen kişilerin, Partymag tarafından talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak sağlaması zorunludur. Partymag, Programa katılım başvurularını kabul etmekte ya da ret etmekte serbesttir. Partymag, Programa kontenjan koyabilir.

e) Katılımcının Programa katıldığını gösteren katılım belgesi Partymag tarafından, Katılımcıya; Katılımcının ödemeyi gerçekleştirmesinden sonra sağlanacaktır. Partymag’in takdirine göre katılım belgesi bir eşya (kart, evrak vb.) olabileceği gibi sadece bir kod da olabilir.

f) Programa katılım ve katılım belgesi Partymag tarafından Alıcıya ücret ödenmesinden önce bildirilen süre boyunca geçerlidir. Katılım belgesinin işbu Koşullara uygun olarak iptal edilmesi halinde, tekrar çıkarılması Partymag’in takdirindedir.

g) Katılım belgesi sadece Katılımcı tarafından kullanılabilir. Katılımcının katılım belgesini ticari amaçla kullanması ile katılım belgesinin üçüncü kişilere ödünç verilmesi, kiralanması, satılması, bağışlanması ya da başka bir şekilde devredilmesi yasaktır. Böyle işlemlerin yapıldığının tespiti halinde, Partymag herhangi bir ücret iadesi yapmaksızın ve herhangi bir sorumluluk altına girmeksizin katılım belgesini iptal ederek Katılımcıyı Programdan çıkarma hakkına sahiptir.

h) Katılım belgesinin kaybedilmesi, çalınması veya üçüncü kişilerin eline geçtiğinin anlaşılması üzerine Katılımcı, durumu derhal Partymag’e bildirmekle yükümlüdür. Söz konusu durumlardan Partymag sorumlu tutulamaz.

i) Programa katılmak için 18 yaşından büyük olmak gerekmektedir. Partymag, Katılımcının katılma başvurusu sırasında beyan ettiği yaşın doğru olduğunu kabul etmektedir. Partymag ihtiyaç duyması halinde Katılımcının yaşını doğrulamak için Katılımcıdan belge talep edebilir. Katılımcının yaşını yanlış beyan etmiş olması halinde, Partymag herhangi bir ücret iadesi yapmaksızın ve herhangi bir sorumluluk altına girmeksizin katılım belgesini iptal ederek Katılımcıyı Programdan çıkarma hakkına sahiptir. 

j) Program vasıtasıyla bir Etkinliğe katılan Katılımcının, kendisine Program kapsamında sağlanan menfaatler nedeniyle sahip olduğu ek imkanların doğurduğu sonuçlar hariç olmak üzere, ilgili Etkinliğe dair her türlü kurala (giriş ve çıkış koşulları da dahil olmak üzere), uyması zorunludur.

k) Katılımcı, Etkinlikler sırasında uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanımı veya fuhuş gibi hukuka aykırı ve suç teşkil eden fiillerinden tamamen bu fiilleri gerçekleştiren kişilerin sorumlu olduğunu, bu kapsamda Partymag’in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul eder.

l) Katılımcının Program kapsamında herhangi bir menfaatten yararlanırken aşırı alkol alması veya giriş sırasında alkollü olması, uygunsuz, ahlaka aykırı ya da rahatsız edici davranışlarda bulunması halinde Partymag herhangi bir ücret iadesi yapmaksızın ve herhangi bir sorumluluk altına girmeksizin katılım belgesini iptal ederek Katılımcıyı Programdan çıkarma hakkına sahiptir.

Madde 4 - Katılımcının Cayma ve İptal Hakkı

a) ​Cayma hakkı, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15 (g) maddesindeki “Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz.” hükmüne istinaden kullanılamaz. 

b) Programa katılım talebinin kabulünden sonra Katılımcının işbu Koşulları feshetme ya da ücret iadesi talep etme hakkı bulunmamaktadır. Ancak işbu Koşullarda yer alan hiçbir hüküm, Katılımcının herhangi bir Etkinliğe katılmak zorunda olduğu şeklinde yorumlanamaz.

Madde 5 - Program ve Etkinliklerin ilişkisi

a) Partymag tarafından Programın Katılımcıya sunulması, Katılımcının Programa kabul edilmesi ya da Programla ilgili diğer her türlü unsur, Partymag’in herhangi bir şekilde ya da adette Etkinlik düzenlemeyi garanti ettiği anlamına gelmez. Partymag Etkinlik düzenleme konusunda tamamen serbesttir.

b) Partymag tarafından düzenleneceği önceden ilan edilen Etkinliklerin ertelenmesi ya da iptal edilmesi mümkündür. Partymag tarafından Programın Katılımcıya sunulması, Katılımcının Programa kabul edilmesi ya da Programla ilgili diğer her türlü unsur, Partymag’in erteleme ya da iptal etme hakkını sınırlamaz.

c) Programa katılım süresi boyunca Partymag tarafından en az bir etkinlik düzenlenmemesi halinde, Katılımcıya Katılımcının talebi üzerine Programa katılım ücreti iade edilebilir.

Madde 6 - Mücbir Sebepler

a) Sözleme öngörülemeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, kanuni ve idari yasaklar, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza, salgın hastalıklar, pandemi, vb.) olarak kabul edilecektir.

b) Mücbir sebep teşkil eden bir olayın meydana gelmesi halinde, herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın ilgili mücbir sebepten etkilenen Etkinlik sebebiyle Partymag’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Mücbir sebep teşkil eden olaylar nedeniyle bir veya daha fazla Etkinliğin etkilenmesi halinde dahi Partymag’in Katılımcıya Programa katılım ücretini iade etme yükümlülüğü bulunmayacaktır.

Madde 7 - Sorumluluğun Sınırlandırılması

a) İşbu Koşullar nedeniyle doğabilecek her türlü maddi veya manevi tazminat ya da diğer ödemeler için Partymag’in sorumluluğunun üst sınırı, Katılımcı tarafından Partymag’e Programa katılım için ödenen ücret kadardır.

Madde 8 - Uyuşmazlıklar ve Hukuk Seçimi

a) İşbu Koşulların uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü için Katılımcı yetkili tüketici hakem heyetine ya da tüketici mahkemesine başvurabilir.

a) İşbu Koşulların yabancı dillerde sunulması ile sunulan dil ve Türkçe metin arasında çelişki olması halinde, Türkçe metin geçerli olacaktır.

a) İşbu Koşullar, Türk hukukuna tabi olacaktır.